Protokoll årsmöte 2019

Vi ber om ursäkt för att orginal protokoll inte kan visas, detta är p.g.a att vi använder en gratis hemsida. Nedan är texten ur protokollet, för att se ett justerat orginal v.v. kontakta styrelsen.

 

Protokoll

Protokoll fört vid årsmöte  den  2019-05-18

Plats:  Kyrksalen, Skånes Värsjö

 

 Närvarande:   24 st,enligt  närvarolista   

                       

1.Mötet öppnades av  Ordförande Martin Gustafsson

 

          2.Val  av  ordförande för  årsmötet : Valdes Martin  Gustafsson.

 

  1. Val av  sekreterare för  stämman : Valdes Martin Gustafsson.

 

  1. Val av justeringsmän :Valdes Maivi Jensen och Anders Olandersson att  jämte ordförande justera dagens protokoll. 

             

  1. Närvarolista upprättades. 24 närvarande. Mötet beslutade att denna lista även utgör röstlängd.

 

  1. Fastställande av föredragningslista: Godkändes.

 

  1. Beslut om att kallelsen till stämman skett  stadgeenligt: Godkändes.

 

  1. Verksamhetsberättelse, ekonomisk och revisorernas berättelse för  det  gångna  året  redovisades och  godkändes.

 

  1. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen : Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

 

  1. . Arvode och ersättningar redovisades: Styrelsens förslag för kommande år godkändes och innefattar ersättning 1000 kr till ordförande, 300 kr till respektive kassör, sekreterare och tillsyningsmän.

 

  1. Val av styrelseordförande: Martin Gustafsson valdes av stämman som ordförande för 2019.

 

       12.Val av styrelsemedlemmar:  Per-Anders Göransson, Anders Larsson & Magnus Gustafsson valdes för 2019-2020. Nyval av suppleant : Lars Karlsson för 2019-2020.

 

      13.Val  av  revisorer och suppleant : Valdes Mikael Johansson samt  Lisbet Sandberg för 2019. Valdes Anders  Hallberg  till revisorsuppleant 2019.

 

      14.Val  av  valberedning: Valdes Ann  Bornell och Anders Hallberg  för  2019.

                           

      15.Fastställande av fiskekortspriser  och  båtuthyrning via iFiske

Styrelsen föreslog Dygnskort= 70:-/person, Veckokort= 300:-/person, Årskort = 750:-/person. ( Styrelsens medlemmar kan sälja Årskort familj, kostar då 800:-) Båthyra dygn 150 kr. Stämman godkände detta förslag

 Familjekort  går som tidigare att köpa enbart av  styrelsens  fiskekortsförsäljare.

      16.   Fiskets vård & bedrivande:.

Efter en diskussion så beslöt årsmötet följande: Avsätta 10 000:- som styrelsen skall inköpa flodkräftor och sumpar för ett eget test under 2019. Styrelsen är ansvarig för dokumentation och uppföljning.

Vidare diskuterades eventuellt isättning av t ex Gös, styrelsen fick i uppgift att undersöka det närmre med Länstyrelse mm.

Beslöts även att provfiske skall ske, rapport inlämnas till ordförande. Årsmötet ser gärna att alla som kan provfiskar så vi kan bilda oss en uppfattning över situationen i sjön.

17. Övriga frågor .

 Stämman beslöt att även i fortsättningen skall det finnas möjlighet för en frivillig avgift på 100:-, om det blir mer än tio st under 2019, kommer en utlottning ske av ett antal  priser.

18. Protokoll. Meddelades att stämmoprotokollet hålles tillgängligt på föreningens hemsida   varsjon.n.nu   samt hos ordförande  och  sekreterare.

                                                         

                                                                

                                          

 

                                           Ordförande .                             

                                       Martin  Gustafsson

                                                                                            

 

 

 

Maivi Jensen                                                   Anders Olandersson

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.